Algemene Voorwaarden
Medisch Pedicure
1. Algemeen - Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk MediVoet en de klant waarop Pedicurepraktijk MediVoet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aangaan van een behandeling betekent acceptatie van deze voorwaarden. 2. Diensten - Pedicurepraktijk MediVoet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Conform de eisen die gesteld zijn via ProCert (kwaliteitsregistratie voor de pedicure). Pedicurepraktijk MediVoet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van een wijziging of aanvulling van een behandeling. 3. Afspraken - Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. De klant dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicurepraktijk MediVoet door te geven. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicurepraktijk MediVoet 100 % honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant doorberekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk MediVoet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 4. Tarieven en betaling - Pedicurepraktijk MediVoet vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.  5. Persoonsgegevens & privacy - De klant voorziet tijdens de eerste behandeling Pedicurepraktijk MediVoet van alle gegevens, welke relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Pedicurepraktijk MediVoet neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een digitale klantenregistratie en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (Zie Privacy Policy op deze website). Bij het maken van een afspraak gaat u ook automatisch akkoord met deze regels. 6. Geheimhouding - Pedicurepraktijk MediVoet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk MediVoet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken 7. Aansprakelijkheid - Pedicurepraktijk MediVoet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen of schade ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van de behandeladviezen. Pedicurepraktijk MediVoet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de klant zijn meegenomen naar de praktijk. 8. Beschadiging en diefstal                                                                                                                                              De klant is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicurepraktijk MediVoet. MediVoet meldt diefstal bij de politie. 9. Garantie - Pedicurepraktijk MediVoet geeft de klant garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en eveneens op de door de klant gekochte producten. Deze garantie vervalt indien: De klant de adviezen niet heeft opgevolgd De klant de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt De behandeling te lang uitgesteld is geweest door de klant waardoor de oorzaak niet in één keer verholpen kan worden. De klant niet binnen een week de klacht bij Pedicurepraktijk MediVoet bekend maakt. 10. Recht - Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk MediVoet en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
© Copyright © Th van Duppen in opdracht van  Medisch Pedicure MediVoet Tilburg  2024