Privacy Policy
Medisch Pedicure
Pedicurepraktijk MediVoet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met uw persoonsgegevens.  Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk MediVoet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit alles is onderverdeeld in de navolgende onderwerpen:  Categorieen van persoonsgegevens.                                                                                                                 Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens achter. Dit vindt ook plaats bij mij in de pedicurepraktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan ik de volgende gegevens verzamelen: NAW-gegevens Geslacht Geboortedatum E-mailadres Telefoonnummer Gegevens betreffende uw gezondheid Naam van uw zorgverlener Naam van uw andere zorgverleners Naam zorgverzekering BSN Digitaal nemen en vastleggen van foto’s van uw voetprobleem met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of verwijzing naar andere (medische) disciplines. Tijdstip van uw afspraak    Grondslag voor gegevensverwerking.                                                                                                                        Ik mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als ik dat doe op basis van een juridische grondslag. Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst tussen u en mij, zoals neergelegd in Art. 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van mijn klanten over actualiteiten of wijzigingen in mijn dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in Art. 6 lid 1 sub f van de AVG. Doeleinden gegevensverwerking                                                                                                                               De persoonsgegevens die door mij worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het aanmaken van uw dossier om u bij de praktijk in te schrijven Het bijhouden van uw medisch dossier Het inplannen van een afspraak Het uitvoeren van een behandeling Het uitvoeren van administratie/ declaratie Minderjarigen Pedicurepraktijk MediVoet verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Als medisch pedicure zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst), houd ik, indien nodig, ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)                                                                                    Om u van dienst te zijn heb ik op mijn websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Ik maak u er graag op attent dat, wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Ik raad u dan ook aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt. Beveiliging Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Uw Rechten Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen:          Recht op inzage                          Recht op rectificatie (verbeteren en/of aan te vullen) Recht op wissen van uw gegevens (recht op vergetelheid) Recht op dataportabiliteit (gegevens over te dragen aan andere partij) Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij mij schriftelijk kenbaar maken of door mij een mail te sturen medivoet@gmail.com  Ik streef ernaar om binnen 5 werkdagen op uw verzoek te reageren. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen: Als  u naar aanleiding van dit Privacy-Statement nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met me op. Contactgegevens: Pedicurepraktijk MediVoet Houtsestraat 121 5011 XH Tilburg Medivoet@gmail.com
© Copyright © Th van Duppen in opdracht van  Medisch Pedicure MediVoet Tilburg  2013-2020
© Copyright © Th van Duppen in opdracht van  Medisch Pedicure MediVoet Tilburg  2013-2021